Coachende ledelse – en start

Kan ledere kombinere det å være leder med det å være coach?

Svaret er nei og svaret er ja.

En vesentlig forutsetning for coaching er fravær av makt. Som leder vil du alltid ha makt over dine medarbeidere. Dere er ikke likestilte. I et coachsamarbeid er fravær av makt og at coachen og den som blir coachet er likestilte, en viktig forutsetning.

På den andre siden vil ledere ha stor glede av å tilegne seg og bruke flere av coachens kjernekompetanser. Dette vil gi lederen gode lederferdigheter, særlig innenfor kommunikasjon, bevisstgjøring og det å utvikle mennesker.

All erfaring tilsier at to hoder tenker bedre enn ett. Ved å bruke aktiv lytting får lederen flere perspektiv og innspill.  Det kan gi bedre løsninger.
Og ved å utvikle medarbeiderne, utvikler lederen også bedriften.

Noen ledere setter pris på medarbeidere som tar ansvar og jobber selvstendig. Coachens verktøykasse er laget for dette formålet.

I coaching er spørsmålene viktig. Den som blir coachet blir oppfordret til å finne svarene.

Ledermodeller omfatter lederstiler som krever de mer coachende og myke ferdighetene. En metafor kan være at gjennom coaching lærer mennesker å fiske. De får ikke servert fisken. Det er god ledelse at mennesker får bruke sine ressurser, heller enn å bli fortalt i detalj hva de skal gjøre.

Men hvordan bli mer coachende som leder?

Jeg er sertifisert coach gjennom International Coaching Federation (ICF), se International Coaching Federation- Professional Coaching Association. ICF har definert kjernekompetanser for sertifiserte coacher.

Effektiv kommunikasjon er en av kjernekompetansene, og et underpunkt er aktiv lytting. Det er et godt sted å starte dersom du vil bli en mer coachende leder.
Jeg har tatt utgangspunkt i ICFs tekst om aktiv lytting. Klient er byttet ut med medarbeider, og jeg har gjort noen tilføyelser som er nyttig for leder. Tren på gjerne dette:

  • I aktiv lytting fokuserer du på hva medarbeideren sier – og ikke sier – for fullt ut å kunne forstå hva som blir kommunisert. Du må lytte og ta hensyn til konteksten og medarbeiderens systemer, og du må støtte medarbeiderens selvutfoldelse. En kort måte å uttrykke det på er at du må forlate dine egne forestillinger og flytte inn i medarbeiderens hode og verden.
  • Tenk over medarbeiderens kontekst, identitet, miljø, erfaringer, verdier og overbevisninger for å oppnå en større forståelse for det medarbeideren kommuniserer.
  • Reflekter eller oppsummer hva medarbeideren kommuniserer for å sikre klarhet og forståelse.
  • Anerkjenn og spør ut når det er mere i det som medarbeideren kommuniserer. Bruk oppfølgingsspørsmål.
  • Legg merke til, anerkjenn og utforsk medarbeiderens følelser, energiskifter, non-verbale signaler og annen atferd. Dette bør ledere gjøre med forsiktighet/musikalitet.
  • Bruk medarbeiderens ord, kopier toneleie og kroppsspråk for å finne hele meningen med det som kommuniseres.
  • Legger merke til tendenser i medarbeiderens atferd og følelser fra møte til møte for å oppdage temaer og mønstre.

Mer om coachende ledelse senere.

God tirsdag fra Berit